Universitat Rovira i Virgili

Línies de recerca

El Grup de recerca en Infemeria Avançada (CARING) investiga en diferents àmbits de treball i desenvolupa, principalment, les següents línies de recerca: 


1. PRÀCTICA CLÍNICA AVANÇADA

Aquesta línia pretén emmarcar la recerca i la pràctica basada en l’evidència, el lideratge clínic i consultoria, la mentoria, la col·laboració i les relacions interprofessionals, el judici clínic expert, el lideratge educatiu, la gestió de la qualitat, seguretat clínica, i la gestió de les cures, l’autonomia per a la pràctica professional i competencial, la promoció de la salut, i la protecció i defensa dels drets del pacient responent a les demandes actuals i d’alta complexitat terapèutica dels usuaris de salut i les seves famílies, tant en l'àmbit d'atenció primària, com hospitalària. Així mateix, es vol integrar estudis en l’àrea del Big Data, com la digitalització de la salut, les comunitats de salut intel·ligent, i les cures centrades en la persona. Així com la recerca en l’àmbit de la docència del Grau i Postgrau.

Objectius línia:

1. Potenciar la recerca en l'avaluació d'intervencions sanitàries d'àmbit comunitari i hospitalari, que permeti desenvolupar la presa de decisions dels professionals en l'àmbit de la salut, i disminuir la variabilitat en la pràctica clínica.

2. Promoure la investigació epidemiològica, que permeti estudiar els fenòmens biològics i socials que afecten la salut de la població, des del diagnòstic, el tractament, la causalitat, l'expressió de la malaltia, la detecció de nous factors, així com indicadors de mobilitat i mortalitat, entre altres.

3. Estudiar la relació causal dels factors de risc i associats, així com el seu efecte i distribució en un ampli ventall de malalties, i dissenyar estratègies en l'àmbit de la promoció de la salut. Incentivar i dur a terme recerques biomèdiques en diferents àmbits i patologies, que incloguin biomarcadors o indicadors clínics per millorar la detecció i prevenció de malalties.

4. Promoure la recerca mixta en l'àmbit clínic i acadèmic, que aporti una visió més holística en la comprensió de les malalties, incloent factors biopsicosocials.

5. Promoure la recerca en l'àmbit dels cuidatges, dependència i cronicitat conjuntament amb els professionals sanitaris dels diferents àmbits.

6. Realitzar estudis de lideratge clínic, consultoria i mentoria, així com exercir el rol docent mentre es promou un context procliu a l’aprenentatge efectiu.

7. Estudiar l’autonomia per a la pràctica professional, l’ús racional de les intervencions farmacològiques i no-farmacològiques apropiades, diagnòstic clínic, derivacions a altres professionals, tractaments i/o teràpies. Així com les cures al llarg de la vida dels diferents nivells assistencials del sistema de salut.

8. Contextualitzar els trastorns de salut des de la perspectiva del sistema sanitari, l’atenció i les cures especialitzades, així com les perspectives de gènere.

9. Avaluar críticament conceptes, teories i models d'atenció amb la finalitat de desenvolupar enfocaments de cura innovadors basats en l'evidència científica disponible. Realitzar estudis amb col·laboració amb altres professionals amb l’objectiu d’optimitzar els resultats de les cures directes i/o indirectes, que incorpori el pensament crític en la presa de decisions rellevants.

10.  Promoure estudis en l’àrea del Big Data, com la digitalització de la salut, les comunitats de salut intel·ligent, i les cures centrades en la persona. Així com la recerca en l´àmbit de la docència del Grau i Postgrau.

Pujar

2. REPTES DE LA SALUT PÚBLICA I LA INFERMERIA COMUNITÀRIA AL SEGLE XXI

Aquesta línia d’investigació s’estructura sobre la base de dos eixos: la salut pública i la infermeria comunitària. En ambdós eixos existeix una trajectòria investigadora consolidada de més de 10 anys, amb la participació, com a membres de l’equip investigador i de treball, en diferents projectes de recerca competitius finançats.

Objectius línia:

1. Fomentar una recerca que interpel·li i afavoreixi la participació social i la implicació de la comunitat en el disseny d’accions per millorar el seu nivell de salut amb una perspectiva ètica i equitativa. Accions com ara el mapeig d’actius en salut, el treball per nivells d’atenció amb un enfocament salutogènic on es promocionin els actius i la coproducció en salut, el reconeixement i l’enfortiment de xarxes socials i comunitàries, entre d’altres, ha de permetre treballar amb un model de determinants de la salut complex, que, seguint a Dahlgren i Whitehead (1991), vagi més enllà dels estils de vida individuals i del determinisme biològic unicausal, i on les condicions de vida: polítiques, socioeconòmiques, culturals i mediambientals, es tinguin també en consideració en el moment de dissenyar, implementar polítiques i accions concretes en salut.

2. Implementar recerca que prioritzi la sostenibilitat i l’eficiència, tenint en compte models integrats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Una recerca que s’emmarqui en la interfície entre les ciències socials i les ciències de la salut. En consonància amb els objectius de desenvolupament sostenible: Salut i benestar (ODS 3), igualtat de gènere (ODS 5), aigua neta i sanejament (ODS 6), reducció de les desigualtats (ODS 10), acció pel clima (ODS 13) i vida dels ecosistemes terrestres (ODS 15).

3. Convergir amb les prioritats en salut pública que estableix la Organització Mundial de la Salut (OMS) l’any 2021, i les quatre línies estratègiques proposades al Pla de Salut de Catalunya (2021-2025) i que són: igualtat d'oportunitats en salut al llarg de la vida, entorns saludables, integració de l'atenció a la salut, palanques de canvi transversal; també amb l’enfocament One Health “una salut” de la OMS, la FAO i l’OIE a partir del qual es considera que cal treballar de forma conjunta la salut ambiental, la salut de les persones i la salut dels animals. Cercar la recerca en els reptes de la salut pública actual, que impliquen afavorir, en primer lloc, la recerca en emergències de salut pública, en la gestió d’epidèmies, com la SARS-CoV-2 i altres zoonosis. En segon lloc, per l’atenció als canvis demogràfics i la seva implicació en l’àmbit de la salut (major envelliment, dependència, malalties neurodegeneratives i malalties cròniques). En tercer lloc, pel reconeixement del paper que tenen les desigualtats socials en salut –la classe social, la pobresa, la precarietat i l’accés a un habitatge digne com a determinants de la salut (Wilkinson i Marmot, 2003); les desigualtats de gènere: la violència de gènere com un problema de salut pública, la medicalització de la salut de les dones. En quart lloc, l’e-salut, m-salut i els usos potencials del big data en salut. I per últim, els nous dilemes ètics i bioètics que deriven d’aquests reptes.

Pujar

3. METODOLOGIA I APLICACIONS DE LA RECERCA EN SALUT MENTAL I ADDICCIONS

La Línia integra investigacions en cuidatges Psicosocials d’infermeria des de la perspectiva de la Salut Mental Positiva (SMP) i la Literacia en Salut.

Objectius línia:

Fomentar la recerca internacional en el camp de la salut mental i addiccions.