Universitat Rovira i Virgili

Normativa del Departament d'Infermeria

|Alt imatge central|

NORMATIVA DEL DEPARTAMENT D'INFERMERIA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Aprovat pel Consell de Govern de data 16 de febrer de 2006

Article 1
El Departament d'Infermeria es constitueix d'acord amb el que estableixen l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i la legislació vigent.

Article 2

1. El Departament d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del col·lectiu docent i investigador, dels Campus Centre i del de les Terres de l'Ebre.

2. El Departament d'Infermeria inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador, les especialitats del qual es corresponen amb l'àrea de coneixement: Infermeria.

Article 3
Són funcions de Departament d'Infermeria:

Pujar

CAPÍTOL 1: Disposicions generals

Article 4
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o secretària.


CAPÍTOL 2: Consell de Departament

Article 5
1. El Consell de Departament d'Infermeria és l'òrgan col·legiat de govern dels departaments.
2. El Consell de departament està format per:

3. Els membres elegibles del Consell de Departament són renovats cada quatre anys, excepte el representant dels estudiants que ho és cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6
Són competències del Consell de Departament d'Infermeria:

Article 7
El Consell de Departament el convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a petició d'una 5a part dels membres del Consell. En aquest darrer cas, el Consell de Departament ha de ser convocat en el termini de 2 dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria del Departament d'Infermeria.

Article 8
El Consell de Departament es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. Durant el curs acadèmic, es duran a terme, com a mínim, tres sessions ordinàries.

Article 9
1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, aquesta es dipositarà a la Secretaria del Departament d'Infermeria perquè es puguin consultar.
2. El membres del Consell de Departament han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

Article 10
El Consell de Departament queda vàlidament constituït en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituït si hi és present la 3a part dels membres, sota la presidència del director o directora i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11
L'assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12
1. El secretari o secretària del Departament actua com a secretari o secretària del Consell de Departament.
2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri el Consell de Departament. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en
què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats.
3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13
1. El Consell de Departament ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.
2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14
Els acords, excepte els que s'expressen a l'article 25, s'adopten per majoria simple dels membres presents del Consell de Departament.

Article 15
1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.
2. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16
Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis del Departament i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17
1. El Consell de Departament pot constituir les comissions que consideri oportunes. En fer-ho, el Consell ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les. El Consell de Departament té la facultat de dissoldre les comissions que consideri adients.
2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades pel Consell de Departament han d'estar formades per membres d'aquest.
3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una cinquena part dels membres de la comissió.


CAPÍTOL 3: Òrgans unipersonals

Article 18
El director o directora del Departament el representa, el dirigeix i en realitza la gestió ordinària.

Article 19
El Consell de Departament elegeix el director o directora del Departament entre el professorat doctor dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet que hi pertanyi. Si els que hi ha no obtenen el suport mínim d'un terç dels membres del Consell de Departament, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doctor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Article 20
La durada del mandat de director o directora del Departament és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21
En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora del Departament, n'assumeix accidentalment les funcions el professor doctor amb dedicació a temps complet amb més antiguitat com a professor dels cossos docents universitaris.

Article 22
Correspon al director o directora del Departament:

Article 23
El rector o rectora nomena, a proposta del director o directora, el secretari o secretària del Departament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit al Departament. El secretari o secretària s'encarrega de custodiar les actes de les sessions del Consell de Departament i d'expedir els certificats dels acords que s'hi hagin pres

Article 24
En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 25
1. El director o directora de Departament pot ser remogut del seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.
2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres del Consell de Departament, i s'ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar en el càrrec.
3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable de com a mínim dos terços dels membres del Consell de Departament. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Pujar

El Departament d'Infermeria disposa d'un pressupost format per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 27
El Departament d'Infermeria ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada
període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

Pujar

Article 28
El director o directora, per iniciativa pròpia, o bé per una cinquena part dels membres del Consell de Departament, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria simple dels membres presents del Consell.

Pujar

La ubicació de la direcció de Departament estarà instal·lada al Campus Centre.

Pujar

1. El Consell de Departament d'Infermeria determina que mentre no hi hagi investigadors en formació, que hi estiguin adscrits, serà ocupat pel professorat a temps parcial (referent a l'article 5.3).

2. Fins a la nova ubicació, la direcció del Departament està ubicada a l'Avinguda de Roma, núm. 15, 43005 Tarragona.

Pujar

En el moment d'entrar en vigor d'aquest Reglament queda derogat el Reglament del Departament de 19 de desembre de 2003, aprovat per Consell de Govern.

Pujar

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplica la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Pujar